Sosioraster


Sosioraster

Sosiorasterundersøkelsen ble utarbeidet i tett samarbeid med Kantar (Tidligere Norsk Gallup) i år 2000. Målet var å etablere en bedre modell for å forstå menneskelig adferd enn de tradisjonelle demografiske data og holdningsbaserte undersøkelser.

Sosioraster er fundamentert i den sosiologiske tankegangen etter Pierre Bourdieu. Dermed er det en modell tuftet på en sosiologi som kobler sammen tunge sosiale strukturer, som klasse, økonomi og utdannelse med hverdagens aktiviteter, som forbruk, mediebruk og fritidsaktiviteter. Utgangspunkter for vår tilnærming er at det er mulig å identifisere kategorier av mennesker som likner hverandre i verdensanskuelse og praksis på en slik måte at det er mulig å rette kommunikasjon mot dem, samtidig som det er så store forskjeller mellom ulike kategorier at det er vanskelig å nå alle med det samme budskapet. 

Modellen under er grunnmodellen til Sosioraster. Den grupperer mennesker for å identifisere likheter og forskjeller på en måte som gjør det mulig å jobbe med målrettet kommunikasjon. 

Utgangspunktet er at samfunnsposisjon skaper livsstil mer enn at verdier skaper livsstil. Det statistiske grunnlaget for denne påstanden er at modellen, som konstrueres på bakgrunn av objektive sosiale variabler som økonomi, utdannelse og oppvekstvilkår viser gode statistiske sammenhenger med livsstil og meninger. Det teoretiske grunnlaget er den sterke forklaringskraften som også ellers ligger i dette utgangspunktet. Viktig er det for eksempel at posisjonene kommer av relasjoner, og dermed at ulikheter og likheter er fenomener som henger sammen med hva som skjer på samfunnsnivå.

Dette er den teoretiske «idealmodellen». Den viktigste skillelinje er oppe (mye ressurser) vs. nede (lite ressurser). Den nest viktigstse skillelinje går fra venstre til høyre med henholdsvis “kultur» og «økonomi». Eller mellom “peiling” og “penger” på et mer folkelig norsk.

Pilene markerer viktige relasjoner mellom gruppene og deres livsprosjekt.

Kategoribetegnelsene vertikalt på henholdsvis venstre- og høyreside danner to hierarkier med ulikt syn på verden. På venstresiden er “penger en falsk gud”. På høyresiden er penger et mål i seg selv.

Middelklassen mellom topp og bunn retter ambisjonene oppover i det hierarkiet de befinner seg.

Unntaket er menneskene i kategoriene nederst i modellen (vanlige folk), som ikke har sosial klatring som prosjekt.

Sosioraster er en del av Forbruker og Media hvor 13-15.000 nordmenn intervjues årlig om merkevare, syn på samfunnet og medier. Det er Norges suverent største i sitt slag. Det skal godt gjøres og ikke finne sitt produkt og de mest relevante konkurrenter i basen. Vi kan trekke opp utvikling over år og med utgangspunkt i sosiologien hjelpe i utvikling av produkter/tjenester og kommunikasjon. Og ikke minst – vi kan gi deg harde, vitenskapelige facts som egner seg når du skal få gjennomslag for dine planer i ledelsen eller i styret.

Besøksadresse:

Holbergsgate 19,Oslo

Postadresse:

Theresesgate 44A, 0168 Oslo

Følg oss: