Om Sosioraster

Sosioraster-undersøkelsen har foregått siden 2000, i tett samarbeid med Kantar (tidligere Norsk Gallup). Utgangspunktet var å etablere en bedre modell for å forstå menneskelig adferd - for med større presisjon i å forutsi reaksjon på kommunikasjonstiltak enn de andre, holdningsbaserte undersøkelsene evnet.

Sosioraster er fundamentert på den sosiologiske tankegangen etter Pierre Bourdieu. En modell tuftet på en sosiologi som kobler sammen tunge sosiale strukturer, som klasse, økonomi og utdannelse med hverdagens aktiviteter, som forbruk, mediebruk og fritidsaktiviteter.

Gjennom modellen grupperer vi mennesker med sine behov og motivasjoner slik måte at det er mulig å forst dem bedre og dermed kommunisere langt mer effektivt med dem.

Livsstil og verdensanskuelse er selvforsterkende, og utvikles i samspill men andre mennesker. Det holder derfor ikke å analysere enkeltmennesker. Derfor utvikler de ulike grupper sine egne koder for hva som er riktig og galt.

Utgangspunktet er forskning som viser at din samfunnsposisjon er viktigste forklaring for din motivasjon og dine holdninger. Modellen konstrueres på bakgrunn av objektive sosiale variabler som økonomi, utdannelse og oppvekstvilkår. Den viser robuste statistiske sammenhenger med livsstil og meninger. 

Modellen under er grunnmodellen til Sosioraster. Den deler nordmenn inn i ni grupper og tre klasser:

Modellen ovenfor er den teoretiske «idealmodellen». «Mye ressurser», «lite ressurser», «kultur» og «økonomi» viser ytterpunktene i de to forskjellsdannende dimensjonene.

 

Pilene markerer viktige relasjoner mellom livsprosjektet til menneskene i de ulike kategoriene.

 

De to sidene av den vertikale midtstreken kalles til venstre «kulturhierarkiet» og til høyre «økonomihierarkiet». Det er et skille mellom de to hierarkiene som leder til at mennesker retter ambisjonene oppover i det hierarkiet de befinner seg i.

 

Ett unntak etter teorien er menneskene i kategoriene nederst i modellen, som ikke har sosial klatring som prosjekt.

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook