Om Sosioraster

Sosioraster-undersøkelsen har foregått siden 2000, i tett samarbeid med TNS Gallup. Utgangspunktet var å etablere en bedre modell for å forstå menneskelig adferd med større presisjon i å forutsi reaksjon på kommunikasjonstiltak enn de tradisjonelle holdningsbaserte undersøkelsene.

Sosioraster er fundamentert i den sosiologiske tankegangen etter Pierre Bourdieu. Dermed er det en modell tuftet på en sosiologi som kobler sammen tunge sosiale strukturer, som klasse, økonomi og utdannelse med hverdagens aktiviteter, som forbruk, mediebruk og fritidsaktiviteter.

Et utgangspunkt for vår tilnærming er at det er mulig å identifisere kategorier av mennesker som likner hverandre i verdensanskuelse og praksis på en slik måte at det er mulig å rette kommunikasjon mot dem, samtidig som det er så store forskjeller mellom ulike kategorier at det er vanskelig å nå alle med det samme budskapet. Videre ligger en vesentlig del i forklaringen av ulikheter i menneskers relasjoner. Mennesker som står hverandre nært etter noen sosiale variabler (inntekt, utdannelse, type foreldre, yrke) likner også på hverandre på en rekke andre områder. Dette er ikke noe som kommer opp innenfor grupper uavhengig av samfunnet ellers, men er et resultat av mennesker forholder seg til hverandre, og streber, konkurrer, tar etter og tar avstand. Dessuten at ulike samfunnsgrupper har ulike interesser som er viktige for utvikling av livsstil. Livsstil og verdensanskuelse er selvforsterkende, og utvikles i samspill men andre mennesker. Tiltak for endring i praksis må derfor forstå hvordan mennesker påvirker hverandre for å kunne ha potensiale for påvirkning. Det er gjennom kommunikasjon mellom mennesker at verdier og praksis forandrer seg. Kommunikasjon for forandring må fylle slike relasjoner med budskap.

Modellen under er grunnmodellen til Sosioraster. Dette er en modell for kategorisering av mennesker for å identifisere likheter og forskjeller på en måte som gjør det mulig å jobbe med målrettet kommunikasjon. Utgangspunktet er at samfunnsposisjon skaper livsstil mer enn at verdier skaper livsstil. Det statistiske grunnlaget for denne påstanden er at modellen, som konstrueres på bakgrunn av objektive sosiale variabler som økonomi, utdannelse og oppvekstvilkår viser gode statistiske sammenhenger med livsstil og meninger. Det teoretiske grunnlaget er den sterke forklaringskraften som også ellers ligger i dette utgangspunktet. Viktig er det for eksempel at posisjonene kommer av relasjoner, og dermed at ulikheter og likheter er fenomener som henger sammen med hva som skjer på samfunnsnivå.

Modellen ovenfor er den teoretiske «idealmodellen». «Mye ressurser», «lite ressurser», «kultur» og «økonomi» viser ytterpunktene i de to forskjellsdannende dimensjonene. Pilene markerer viktige relasjoner mellom kategoriene og mellom det sosiale rommet og livsprosjektet til menneskene i de ulike kategoriene. Kategoribetegnelsene konstrueres for å gjøre det enklere å jobbe med modellen, og er samtidig ment å beskrive posisjonen til menneskene i en kategori i relasjon til menneskene i andre kategorier. De to sidene av den vertikale midtstreken kalles til venstre «kulturhierarkiet» og til høyre «økonomihierarkiet». Det er et skille mellom de to hierarkiene som leder til at mennesker retter ambisjonene oppover i det hierarkiet de befinner seg i. Ett unntak etter teorien er menneskene i kategoriene nederst i modellen, som ikke har sosial klatring som prosjekt.

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook